Category: व्यापार उद्योग

‘सफाईगार’ पदासाठी अर्ज सादर करणेबाबत

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नंदुरबार येथील सफाईगाराची 3 पदे कंत्राटी पद्धतीने 8 महिन्याकरिता भरावयाची आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांनी 27 जानेवारी 2021 पर्यंत  जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नंदुरबार मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, टोकर तलाव रोड, तळ मजला रुम नं.27, नंदुरबार (दूरध्वनी क्रमांक 02564-210026) येथे संपर्क साधावा, असे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त वि.रा.रिसे यांनी कळविले...

Read More

‘संसाधन व्यक्ती’ पदासाठी अर्ज सादर करणेबाबत

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत जिल्हास्तरावर लाभार्थ्यांना पाठपुरावा, हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी संसाधन व्यक्तींची नामिकासूची तयार करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. संसाधन व्यक्ती पदासाठी नामांकित राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ, संस्था यांचेकडील अन्न तंत्रज्ञान, अन्न अभियांत्रिकी मधील पदविका, पदवी अथवा ज्या व्यक्तींना अन्न प्रक्रिया उद्योग, बँकींग, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, व प्रशिक्षणाचा अनुभव आहे अशी व्यक्ती सदर पदासाठी पात्र असेल. तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांना तंत्रज्ञान विकसन, वृध्दी नविन उत्पादन विकसीत करणे, उत्पादनाच्या गुणवत्तेची हमी, अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन यासाठी सल्ला देण्यासंदर्भातील 3 ते 5 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक राहील. सदर पदाकरिता अर्ज सादर करण्याचा अंतिम 27 जानेवारी 2021 असून योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, अर्जाचा नमूना, सविस्तर पात्रता परिश्रमिक (मानधन) व इतर अटी व शर्ती कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच  जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नंदुरबार यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत, असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अनंत पोटे यांनी कळविले...

Read More

विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी विकास विभागामार्फत विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत आदिवासी स्वयंसहाय्यता पुरुष व महिला बचत गटास पोल्ट्री- फार्म व्यवसायासाठी तसेच आदिवासी स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांना शेळी गटाचा पुरवठा करण्यासाठी ( प्रती युनिट 10 शेळी व 1 बोकड) अर्ज मागविण्यात आले आहेत. स्वयंसहायता बचत गट तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील असावा. गटाची महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान‍ किंवा पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंदणी असावी. परीपूर्ण भरलेले अर्ज हे कार्यालयीन वेळेत 31 जानेवारी 2021 पर्यंत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, तळोदा जि.नंदुरबार येथे सादर करण्यात यावेत. जास्तीत जास्त गटांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रकल्प...

Read More

महिला बचत गटांना शेळी गट पुरवठासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्र शासनाकडील सन 2014-2015 करिता विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना शेळी गट पुरवठा योजनेचा लाभ देण्यासाठी नोंदणीकृत आदिवासी महिला बचत गटाकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.  शेळी गट व्यवसायासाठी बचत गटातील सर्व सदस्य अनुसूचित जमातीचे असावे. लाभार्थी गट नोंदणीकृत असावा. अर्जासोबत बचत गट स्थापनेचा ठराव, सदस्याची यादी, गटातील सदस्याचे जातीचे दाखले, रहिवाशी दाखले, फोटो, आधार कार्ड, बचत गटाचे नावे असलेले बँक खाते क्रमांक, सर्व सदस्याचे दारिद्र्य रेषेखालील उत्पन्न दाखला, यापूर्वी इतर योजनेतून लाभ न घेतल्याचा दाखला, ग्रामसभेचा ठराव, वाड्यासाठी जागा उपलब्धेचा दाखला, एका सदस्याचे  नावे सातबारा उतारा असणे आवश्यक राहील. पात्र लाभार्थ्यांनी...

Read More

आदिवासी बचत गटांना पोल्ट्री फॉर्म व्यवसायासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्र शासनाकडील सन 2017-2018 करिता विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत आदिवासी पुरुष व महिला बचत गटांना पोल्ट्री फॉर्म व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी नोंदणीकृत प्रमाणपत्र असलेल्या इच्छुक व पात्रताधारक बचत गटाकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.  पोल्ट्री फॉर्म व्यवसायासाठी बचत गटातील सर्व सदस्य अनुसूचित जमातीचे असावे, बचत गट नोंदणीकृत असावा. अर्जासोबत बचत गट स्थापनेचा ठराव, सदस्याची यादी, गटातील सदस्याचे जातीचे दाखले, रहिवाशी दाखले, फोटो, आधार कार्ड, सर्व सदस्याचे दारिद्रय रेषेखालील उत्पन्न दाखला (2 लाखाच्या आतील ) जमीनीचा सातबारा उतारा, बचत गटाच्या बॅंक पासबुकाची झेरॉक्स प्रत, बँकेचे 6 महिन्याचे स्टेटमेंट, बचत गटास जमीन 5 वर्षेसाठी वापरण्यास देत असल्याबाबत जमीन मालक व बचत गटातील सदस्य यांचे 100 रुपये स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र, तसेच यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे ग्रामपंचायतीचा दाखला किंवा स्वयंघोषणापत्र, पोल्ट्री फॉर्म भाड्याने देणार नाही किंवा विकणार नसल्याचे हमीपत्र, देखभाल दुरुस्तीबाबत हमीपत्र सादर करावे. गटातील किमान एका लाभार्थ्यांकडे स्वत:च्या नावे किमान अर्धा एकर जमीन, बारमाही पाणी, वीज आणि चार चाकी मोठे वाहन जाईल असा रस्ता इत्यादी सुविधा असणे आवश्यक राहील. पात्र लाभार्थ्यांनी 15 जानेवारी पर्यंत (कार्यालयीन वेळ 10 ते 6 वाजेपर्यंत ) एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, नवापूर रोड नंदुरबार येथे अर्ज सादर करावे, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, वसुमना पंत यांनी केले...

Read More

आस्थापनांना त्रैमासिक विवरणपत्र भरण्याचे आवाहन

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना, उद्योग आस्थापना, व्यापारी, व्यावसायिक, कारखाने यांनी माहे ऑक्टोंबर2020 ते माहे डिसेंबर,2020 कालावधीत कार्यरत मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरणपत्र ई-आर-1 दि.31 जानेवारी 2021 पर्यंत सादर करावे.  सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणारा) कायदा 1959 अनुसार वरील सर्व आस्थापनांनी मनुष्यबळाची त्रैमासिक विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. आस्थापनांनी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर युझर आयडी व पासवर्डच्या सहाय्याने आपल्या आस्थापनेवरील कार्यरत मनुष्यबळाची माहिती भरावी. यासंदर्भात काही अडचण असल्यास कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नंदुरबार मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, टोकर तलाव रोड, तळ मजला रुम नं.27, नंदुरबार (दूरध्वनी क्रमांक 02564- 210026) येथे संपर्क साधावा, असे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त वि.रा.रिसे यांनी कळविले...

Read More

पहारेकरी- सफाई कामगारपद मानधनावर भरण्याबाबत

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्हा सैनिक कार्यालय धुळे येथील बहुउद्देशिय हॉल येथे दरमहा  रुपये 8911 इतक्या मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने पहारेकरी- सफाई कामगारकरीता एक जागा भरावयाची आहे. हे पद माजी सैनिक मधून भरले जाणार आहे.  या पदासाठी इच्छुक माजी सैनिकांनी आपल्या वैयक्तीक बायोडाटा, तसेच सैन्यसेवेचे सेवापुस्तक तसेच शैक्षणिक प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रासह 19 जानेवारी 2021 रोजी दुपारी 3 वाजता जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, माजी सैनिक विश्रामगृह आवार, संतोषी माता मंदिर चौकाजवळ, धुळे  येथे मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी संजय गायकवाड यांनी केले...

Read More

नायलॉन मांजाची विक्री व वापरास प्रतिबंध

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) : मकर संक्राती सणाच्या वेळी प्लास्टिक  किंवा कृत्रिम वस्तूचा वापर करून बनविण्यात आलेल्या नायलॉन मांजाची विक्री, साठवणूक व हाताळणी करण्यास  जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 अन्वये प्रतिबंध केला आहे. नायलॉन मांजामुळे पक्षी व मानव जिवितांस इजा होते. काही प्रसंगी त्या इजा प्राणघातक ठरतात.  मकरसंक्राती सणाच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर पतंग उडविण्याचा खेळ खेळला जातो. पतंगासह तुटलेले नायलॉन मांजाच्या धाग्यांचे तुकडे जमिनीवर पडतात नायलॉन मांजाचे तुकडे हे लवकर विघटन होण्याजोगे नसल्याने गटारे व नदी-नाल्यासारख्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण करतात. तसेच नायलॉन  मांजाचे तुकड्यामुळे गाय अथवा तत्सम प्राण्यांनी नायलॉन मांजाचे तुकडे समाविष्ट असलेले खाद्य सेवन केल्यामुळे त्यांना गुदमरण्याचा त्रास होतो. अशा धाग्यांमधील प्लास्टिकच्या वस्तुंमुळे विविध प्रकारचे दुष्परिणाम होतात. माती व पाण्याच्या गुणवत्तेची पातळी घसरते. नायलॉन मांजाचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन अशा धाग्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, तसेच साठवणुकदार यांनी तत्परतेने नायलॉन मांजाची विक्री, साठवणूक थांबवावी. वर्षभरात त्यांची साठवणूक, हाताळणी व विक्री होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पतंग उडवितांना केलेल्या माजांच्या वापरामुळे विजेच्या तारांवर घर्षण होऊन आग लागणे, उपकेंद्र  बंद पडणे, वीज उपकरणे बिघडणे, अपघात घडणे, इजा व जीवीत हानी होणे अशा घटना घडण्याची शक्यता असल्याने, याबाबतची आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले...

Read More

स्थलांतर रोखण्यासाठी दुर्गम भागात रोजगार निर्मितीवर भर द्या-ॲड.के.सी.पाडवी

नंदुरबार (जिमाका वृत्तसेवा) :  दुर्गम भागातून होणारे नागरिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन, शेळीपालन अशा व्यवसायाच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी.पाडवी  यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ॲड.पाडवी यांनी मानव विकास मिशनच्या विकास कामाचा आढावा घेतला यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परीषद अध्यक्षा ॲड.सीमा वळवी, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, अपर जिल्हाधिकारी महेश पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, अविश्यांत पांडा, मानव विकास मिशनचे नियोजन अधिकारी विजय शिंदे आदी उपस्थित होते. ॲड.पाडवी म्हणाले, दुर्गम भागात अशा व्यवसायांना चालना देण्यासाठी  आवश्यक प्रस्ताव तयार करावा. मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी मार्केटींगची सुविधा निर्माण करावी लागेल. त्यादृष्टीने ...

Read More
Loading

सुंदर विचार

▬▬▬▬ 🎧🎵🎧 ▬▬▬▬
🎵 〇 सुंदर विचार – १२५४ 〇 🎵
═════ 🦋;🦋 ═════

“देणारा हा कायम
सर्वश्रेष्ठ असतो.
मग तो,
आधाराचा शब्द असो;
वा मदतीचा हात.!”
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
“The giver is
always the best.
Let it be the
word of support;
Or a helping hand ! ”

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
घरीच रहा,
सुरक्षित रहा !
कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी
गर्दीच्या ठिकाणी जाऊच नका !
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
९ जानेवारी
भारतीय प्रवासी दिन !
१९१८: मार्क्सवादी विचारवंत*
प्रभाकर उर्ध्वरेषे,
१९२२: नोबेल विजेते वैज्ञानिक
हर गोबिंद खुराना,
(मृत्यू: ९ नोव्हेंबर २०११)
१९२६: अभिनेते
कल्याण कुमार गांगुली
तथा अनुप कुमार,
(मृत्यू: २० सप्टेंबर १९९७)
१९२७: सौंदर्यशास्त्राचे अभ्यासक
रा. भा. पाटणकर,
१९३४: पार्श्वगायक
महेंद्र कपूर,
(मृत्यू: २७ सप्टेंबर २००८)
१९३८: गणितज्ञ
चक्रवर्ती पद्मनाभन रामानुजम,
(मृत्यू: २७ ऑक्टोबर १९७४)
१९५१: ख्यालगायक
पं. सत्यशील देशपांडे,
१९६५: नृत्यदिग्दर्शक
फराह खान
यांचा जन्मदिन !
१९२३: पहिले भारतीय
सनदी अधिकारी (ICS)
सत्येंद्रनाथ टागोर,
(जन्म: १ जून १८४२)
२००३: गीतकार, कवी
कमर जलालाबादी,
२००४: पखवाज वादक
शंकरबापू आपेगावकर
यांचा स्मृतिदिन !
▪▪▪▪▪▪▪▪▪
टीप :- माहितीच्या महाजालावर
उपलब्ध माहितीनुसार
🍂🍂☘☘🍂☘☘🍂🍂
देवेंद्र बोरसे, नंदुरबार.
📱 9168232256 📱
📱 9422287633 📱
🍂🍂☘☘🍂☘ ☘🍂🍂
आपला दिवस मंगलमय होवो…!
🛑 महाराष्ट्र शिक्षक पॅनल 🛑
🛏🛏🛏Ⓜ💲🅿🛏🛏🛏

जाहिरात

जाहिरात

जाहिरात

Number of visitors

0062772
Visit Today : 89
error: Content is protected !!